Антикорупційна програма

АНТИКОРУПЦІЙНА
ПРОГРАМА
міського комунального підприємства
«МИКОЛАЇВВОДОКАНАЛ»

З М І С Т


Розділ 1. Загальні положення.
Розділ 2. Сфера застосування та коло осіб, відповідальних за реалізацію Антикорупційної програми.
Розділ 3. Антикорупційні заходи у діяльності підприємства.
Розділ 4. Норми професійної етики працівників підприємства.
Розділ 5. Права і обов’язки засновників (учасників) та працівників (крім Уповноваженого) підприємства.
Розділ 6. Права і обов’язки Уповноваженого та підпорядкованих йому працівників (у разі їх наявності).
Розділ 7. Порядок звітування Уповноваженого перед засновниками (учасниками) підприємства.
Розділ 8. Порядок здійснення нагляду, контролю за дотриманням Антикорупційної програми, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів.
Розділ 9. Умови конфіденційності інформування Уповноваженого працівниками про факти порушень антикорупційних вимог.
Розділ 10. Процедури захисту працівників, які повідомили інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення.
Розділ 11. Врегулювання конфлікту інтересів в діяльності працівників  підприємства.
Розділ 12. Порядок надання працівникам роз’яснень та консультацій Уповноваженим.
Розділ 13. Порядок проведення періодичного підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання та виявлення корупції на підприємстві.
Розділ 14. Застосування заходів дисциплінарної відповідальності до працівників, які порушують положення Антикорупційної програми.
Розділ 15. Порядок проведення внутрішніх розслідувань.
Розділ 16. Порядок внесення змін до Антикорупційної програми.ПРЕАМБУЛА

Цією Антикорупційною програмою міське комунальне підприємство «Миколаївводоканал» (далі по тексту скорочено – Підприємство) проголошує, що її працівники, посадові особи, керівник і Миколаївська міська рада у своїй внутрішній діяльності, а також у правовідносинах із діловими партнерами, в тому числі органами державної влади, органами місцевого самоврядування керуються принципом нульової терпимості до будь – яких проявів корупції і вживатимуть всіх законних заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції та пов’язаним з нею діям.

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Антикорупційна програма є комплексом правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності Підприємства.

1.2. Антикорупційна програма встановлює стандарти та вимоги не нижчі, ніж передбачені Законом України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) та Типовою  Антикорупційною програмою.

1.3. Терміни в Антикорупційній програмі вживаються у значеннях, наведених в Законі.

1.4.Антикорупційну програму (відповідно до п. 2 ст.62 Закону) затверджено  Генерального директора МКП «Миколаївводоканал» Наказом № 778 від 29.11.2017 року після її обговорення з працівниками і посадовими особами Підприємства.

1.5.Текст Антикорупційної програми перебуває у постійному відкритому доступі для працівників, посадових осіб Підприємства, а також для її ділових партнерів:
 – у паперовій формі;
 – в електронній формі, у внутрішній мережі підприємства;
 – на офіційному веб-сайті підприємства – «Миколаївводоканал».

Розділ 2. Сфера застосування та коло осіб, відповідальних за реалізацію Антикорупційної програми
2.1. Антикорупційна програма є обов’язковою для виконання усіма працівниками Підприємства, включаючи посадових осіб усіх рівнів, генерального директора, Миколаївську міську раду, а також для усіх господарюючих суб’єктів над якими вона здійснює контроль.
2.2. Антикорупційна програма також застосовується Підприємством, як юридичною особою у її правовідносинах із діловими партнерами, в тому числі органами державної влади та органами місцевого самоврядування.
2.3. Відповідальними за виконання та реалізацію Антикорупційної програми в межах своїх повноважень є:
1) Миколаївська міська рада (далі – засновник);
2) Генеральний директор МКП «Миколаївводоканал» (далі – керівник);
3) Посадові особи МКП «Миколаївводоканал» всіх рівнів (далі – посадові особи);
4) Уповноважена особа з антикорупційної діяльності МКП «Миколаївводоканал»  (далі – Уповноважений), правовий статус якої визначається Законом і Антикорупційною програмою;
5) інші працівники МКП «Миколаївводоканал» (далі – працівники) – у випадках, прямо визначених в Антикорупційній програмі.

Розділ 3. Антикорупційні заходи у діяльності підприємства, як юридичної особи

3.1. МКП «Миколаївводоканал» забезпечує розробку та вжиття заходів, які є необхідними та достатніми для запобігання, виявлення і протидії корупції у своїй діяльності.
3.2. Антикорупційні заходи включають:
  1) періодичну оцінку корупційних ризиків у діяльності Підприємства;
  2) антикорупційні стандарти і процедури.

3.2.1. Основними антикорупційними стандартами і процедурами МКП «Миколаївводоканал» є:
  1) вступний інструктаж для нових працівників щодо змісту Антикорупційної   програми, проведення навчальних заходів з питань запобігання і протидії    корупції;
  2) антикорупційна перевірка ділових партнерів;
  3) антикорупційне застереження в правочинах, трудових договорах,     положеннях  про структурні підрозділи, посадових інструкціях працівників    Підприємства;
  4) критерії обрання ділових партнерів Підприємства;
  5) обмеження щодо підтримки Підприємством політичних партій,     здійснення благодійної діяльності;
  6) механізм повідомлення про виявлення ознак порушення Антикорупційної    програми, ознак вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією     правопорушення, а також конфіденційність таких повідомлень та захист    викривачів;
  7) здійснення Уповноваженим та іншими працівниками і посадовими особами
  функцій, стандартів процедур щодо запобігання корупції;
  8) процедура розгляду повідомлень викривачів, включаючи внутрішнє     розслідування і накладення дисциплінарних стягнень;
  9) норми професійної етики та обов’язки і заборони для працівників та    посадових осіб;
  10) механізми запобігання і врегулювання конфлікту інтересів;
  11) обмеження щодо подарунків;
  12) нагляд і контроль за дотриманням Антикорупційної програми.
  13) періодичність проведення перевірок дотримання працівниками     підприємства інструкцій, правил поведінки та етики при роботі зі     споживачами та діловими партнерами;
 
Періодична оцінка корупційних ризиків у діяльності підприємства

3.3. Миколаївське комунальне підприємство не менше одного разу на рік здійснює внутрішню оцінку корупційних ризиків у своїй діяльності.
3.4. Корупційним ризиком є обґрунтована ймовірність настання події корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення або порушення вимог Антикорупційної програми.
3.5. Оцінка корупційних ризиків на Підприємстві проводиться комісією з оцінки корупційних ризиків (далі – комісія).
Порядок діяльності та склад комісії, затверджується керівником.
До складу комісії входять:
Уповноважений (голова комісії), керівники структурних підрозділів Підприємства, а також працівники, визначені керівником за погодженням з Уповноваженим.
Під час проведення оцінки корупційних ризиків за ініціативою Уповноваженого, до роботи комісії без включення до її складу можуть залучатися інші працівники Підприємства, а також незалежні експерти чи спеціалісти.
Уповноважений, з метою недопущення конфлікту інтересів або необ’єктивності у роботі комісії, при розподілі функцій між членами комісії бере до уваги коло їх посадових обов’язків за основною діяльністю на Підприємстві.

3.6. Метою діяльності комісії є запобігання, виявлення і усунення корупційних ризиків у діяльності Миколаївської міської ради, керівника, посадових осіб та працівників Підприємства.
3.7. Корупційні ризики у діяльності Підприємства, поділяються на внутрішні та зовнішні.
  3.7.1. Внутрішні корупційні ризики знаходяться в організаційно-управлінських, фінансово-господарських, кадрових, юридичних процедурах діяльності Підприємства.
  3.7.2. Зовнішні корупційні ризики знаходяться у діяльності ділових партнерів, в тому числі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, з якими МКП «Миколаївводоканал» перебуває у ділових правовідносинах.

3.8. За результатами ідентифікації корупційних ризиків здійснюється їхнє визначення та опис, класифікація за категоріями та видами у порядку, визначеному положенням про комісію.
3.9. За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Підприємства комісія готує письмовий звіт, що підписується членами комісії.
  3.9.1. Звіт складається за формою і структурою, визначеною положенням про комісію.
  3.9.2. Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків подається керівнику, Миколаївській міській раді і повинен містити:
   1) ідентифіковані корупційні ризики, а також причини, що їх
   породжують, та умови, що їм сприяють;
   2) оцінку виявлених корупційних ризиків;
   3) пропозиції щодо заходів із запобігання, усунення (зменшення) рівня     виявлених корупційних ризиків.
  3.9.3. Текст звіту надається для ознайомлення працівникам, посадовим особам МКП «Миколаївводоканал», а також може бути оприлюднений на веб-сайті підприємства, який має назву «Миколаївводоканал».
3.10. Якщо під час заходів щодо оцінки корупційних ризиків Уповноважений виявить факт порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед керівником питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому Розділом 15 Антикорупційної програми.
3.11. МКП «Миколаївводоканал» не менше ніж один раз на три роки проходить зовнішню оцінку корупційних ризиків, яку проводять організації, що надають аудиторські, юридичні чи консалтингові послуги або незалежні експерти.
3.12. За результатами опрацювання звіту внутрішньої та/або зовнішньої оцінки корупційних ризиків керівник Підприємства, Миколаївська міська рада вживають необхідних заходів для запобігання, виявлення і протидії корупції у своїй діяльності, в тому числі шляхом зміни існуючих антикорупційних стандартів та процедур.

Антикорупційні стандарти і процедури

13.13. З метою формування належного рівня антикорупційної культури Уповноваженим для нових працівників, посадових осіб, а також інших осіб, які діють від імені МКП «Миколаївводоканал», проводиться обов’язковий вступний інструктаж із положень Закону, Антикорупційної програми та пов’язаних з нею документів.
3.14. Положення щодо обов’язковості дотримання Антикорупційної програми включаються до всіх правочинів, трудових договорів, які укладаються Підприємством. Типові форми антикорупційних застережень розробляються Уповноваженим, з урахуванням сфер діяльності підприємства.
3.15. Ділові партнери МКП «Миколаївводоканал» (агенти, посередники, консультанти, підрядники, субпідрядники, дистриб’ютори, орендарі, орендодавці, покупці, продавці тощо) обираються згідно з об’єктивними критеріями, які базуються на прозорості, конкурентності, якості, надійності, ціні та вигідності. Використовуючи досвід співпраці з діловими партнерами, при визначенні конкурентності, повинен враховуватися час існування на ринку з надання послуг, кваліфікація та стаж, позитивні відгуки від інших ділових партнерів. Запобігати співпраці у разі наявності негативного іміджу.
3.16. Критерії і процедури відбору ділових партнерів для різних сфер діяльності МКП «Миколаївводоканал» затверджує Уповноважений за погодженням з керівником.
3.17. Уповноважений проводить антикорупційну перевірку наявних або потенційних ділових партнерів Підприємства з метою оцінки наявності корупційних ризиків, в тому числі перевіряє, чи має діловий партнер репутацію суб’єкта, що бере участь у корупції (навіть за відсутності відповідних судових рішень), та чи не буде даний діловий партнер використовуватися в якості посередника для передачі третім особам (або для отримання від третіх осіб) неправомірної вигоди.
  3.17.1. Антикорупційна перевірка здійснюється відповідно до вимог Антикорупційної програми, а також стандартів для різних сфер діяльності Підприємства, що розробляються та затверджуються Уповноваженим. Матеріали перевірки зберігаються не менше ніж 5 років. При необхідності, антикорупційну перевірку проводити у співпраці з правоохоронними органами, шляхом звернення, надання існуючих матеріалів, з отриманням офіційної відповіді про кваліфікацію дій ділового партнера, відповідно до вимог КПК України.
  3.17.2. За результатами перевірки ділового партнера Підприємства, Уповноважений складає письмову рекомендацію керівнику. У разі негативної рекомендації Уповноваженого, керівник для продовження або початку правовідносин із таким суб’єктом має ухвалити обґрунтоване рішення.

3.18. МКП «Миколаївводоканал» (у разі відсутності законодавчих та інших заборон) може здійснювати внески на підтримку політичних партій, а також здійснювати благодійну діяльність лише після висновку Уповноваженого про відсутність корупційних ризиків.
  3.18.1. Уповноважений ухвалює висновок протягом 20 робочих днів після отримання всіх документів, пов’язаних із здійсненням вказаних внесків або діяльності, і направляє його керівнику.
  3.18.2. Благодійна діяльність Підприємства за загальним правилом має здійснюватися (у разі відсутності законодавчих та інших заборон) лише через відповідним чином зареєстровані благодійні організації.
  3.18.3. Благодійна діяльність має бути забороненою якщо:
  1) її здійснення є умовою укладення будь-якого правочину, ухвалення рішення органом державної влади, органом місцевого самоврядування або здійснюється в цілях отримання переваг у підприємницькій діяльності;
  2) якщо діловий партнер або орган державної влади, орган місцевого самоврядування наполягає на здійсненні того чи іншого виду благодійності через певну благодійну організацію.
  3.18.4. Уповноважений веде реєстр здійснених Підприємством внесків на підтримку політичних партій та благодійної діяльності. Дані в такому реєстрі  підлягають зберіганню не менше ніж 5 років. Положення про порядок ведення вказаного реєстру затверджується керівником за поданням Уповноваженого.

3.19. Для повідомлення працівниками, посадовими особами Підприємства про факти порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, Уповноважений розміщує відповідну інформацію на інформаційних стендах в приміщенні МКП «Миколаївводоканал» та на офіційному веб-сайті, який має назву підприємства «Миколаївводоканал»:
 – номер телефону для здійснення повідомлень – 08 (0512) -58-60-50, внутрішній 1-35
 – адреса електронної пошти для здійснення повідомлень bloshko@vodokanal.mk.ua
 – години прийому особи, яка уповноважена отримувати усні та письмові повідомлення -  щоденно у робочі дні з 08.00. до 11.00.години у кабінеті адмін.будівлі № _____ .
  3.19.1. Уповноважений розробляє типову форму повідомлення.
  3.19.2. Уповноважений веде реєстр повідомлень про факти порушення Антикорупційної програми або ознак вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень. Порядок ведення відповідного реєстру затверджується керівником за поданням Уповноваженого.
  3.19.3. Строки і порядок розгляду Уповноваженим повідомлень про факти порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень встановлюється в положенні, затвердженому керівником за поданням Уповноваженого.

Розділ 4.
Норми професійної етики працівників МКП «Миколаївводоканал»

4.1. Працівники та посадові особи підприємства під час виконання своїх функціональних обов’язків зобов’язані неухильно дотримуватися загальновизнаних етичних норм поведінки та вимог кодексу етики Підприємства (у разі його наявності).
4.2. Працівники МКП «Миколаївводоканал» толерантно і з повагою ставляться до політичних поглядів, ідеологічних та релігійних переконань інших осіб, а також зобов’язуються не використовувати свої повноваження в інтересах політичних партій та/або політиків.
4.3. Працівники підприємства діють об’єктивно, незважаючи на особисті інтереси, особисте ставлення до будь- яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання.
4.4. Працівники підприємства сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконують функціональні обов’язки, рішення та доручення органів і осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, а також не допускають зловживань та неефективного використання коштів і майна Підприємства.
4.5. Працівники підприємства не розголошують і не використовують в інший спосіб конфіденційну інформацію, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх функціональних обов’язків, крім випадків, встановлених законом.
4.6. Працівники підприємства незважаючи на особисті інтереси, утримуються від виконання рішень чи доручень керівництва, якщо вони становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам або суперечать законодавству.

4.7. Працівники підприємства самостійно оцінюють правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання таких рішень чи доручень. У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які працівник Підприємства вважає незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, він повинен негайно в письмовій формі повідомити про це безпосереднього керівника структурного підрозділу, або Уповноваженого з антикорупційної діяльності, або генерального директора МКП «Миколаївводоканал» або Миколаївську міську раду, в особі уповноважених представників.
4.8. Працівники підприємства повинні піклуватись про наявність позитивного іміджу МКП «Миколаївводоканал», який формується при роботі зі споживачами, у співпраці з діловими партнерами, окремими громадянами, юридичними особами, органами державного і місцевого самоврядування.

Розділ 5.
Права і обов’язки засновників (учасників) та
працівників (крім Уповноваженого) підприємства

5.1. Миколаївська міська рада (в особі засновника), генеральний директор МКП «Миколаївводоканал», його заступники, керівники відділів, посадові особи, працівники та інші особи, що діють від імені Миколаївського комунального підприємства «Миколаївводоканал», мають право:
1) надавати пропозиції щодо удосконалення Антикорупційної програми;
2) звертатися до Уповноваженого за консультаціями та роз’ясненнями щодо Антикорупційної програми.

5.2. Миколаївська міська рада (в особі засновника), генеральний директор МКП «Миколаївводоканал», його заступники, керівники відділів, посадові особи, працівники та інші особи, що діють від імені Миколаївського комунального підприємства «Миколаївводоканал» зобов’язані:
1) дотримуватися вимог Закону, Антикорупційної програми та пов’язаних з нею внутрішніх документів, а також підтримувати і забезпечувати практичну реалізацію Антикорупційної програми;

2) виконувати свої безпосередні обов’язки з врахуванням інтересів Підприємства;

3) невідкладно інформувати Уповноваженого, генерального директора підприємства або Миколаївську міську раду в особі уповноважених представників засновників про випадки порушення вимог Антикорупційної програми (або про випадки підбурювання до таких дій), вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками і посадовими особами МКП «Миколаївводоканал» або  іншими фізичними або юридичними особами, з якими підприємство перебуває або планує перебувати у ділових відносинах;

4) невідкладно інформувати в порядку, визначеному Антикорупційною програмою, про  виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;
5) утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити  корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю Підприємства;
6) не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов’язаних з діяльністю Підприємства.

5.3. Працівникам, посадовим особам та керівнику МКП «Миколаївводоканал» забороняється:
1) використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб;
2) використовувати будь-яке майно підприємства чи її кошти в приватних інтересах;
3) вимагати або отримувати будь-яку матеріальну або нематеріальну вигоду (для себе чи для близьких осіб) у зв’язку із здійсненням своїх посадових обов’язків, яка не передбачена трудовим або іншим договором між ними та підприємством;
4) організовувати, бути посередником або особисто здійснювати будь-які готівкові або безготівкові платежі чи розрахунки з діловими партнерами МКП «Миколаївводоканал», якщо такі платежі чи розрахунки не передбачені відповідними правочинами;
5) впливати прямо або опосередковано на рішення працівників та посадових осіб МКП «Миколаївводоканал» з метою отримання будь-якої матеріальної або нематеріальної вигоди для себе чи для близьких осіб, яка не передбачена трудовим або іншим договором між ними та підприємством;
6) займатися будь-якою діяльністю, яка може скласти конкуренцію МКП «Миколаївводоканал», якщо інше не передбачено у трудовому договорі із зазначеним підприємством;
7) вчиняти будь-які дії, які прямо або опосередковано підбурюють інших працівників, посадових осіб, керівника до порушення вимог Закону чи Антикорупційної програми.

5.4. Після звільнення або іншого припинення співробітництва з МКП «Миколаївводоканал», особі забороняється розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію, яка стала їй відома у зв’язку з виконанням своїх повноважень, договірних зобов’язань, крім випадків, встановлених законом.
5.5. Працівникам, посадовим особам, керівнику Підприємства забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи третіх осіб від юридичних або фізичних осіб у зв’язку із виконанням своїх повноважень або своїм становищем та пов’язаними з цим можливостями.

  5.5.1. Працівники, посадові особи, керівник можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність (наприклад, подарунки у вигляді сувенірної продукції, пригощання їжею та напоями, запрошення на розважальні заходи, відшкодування транспортних витрат та проживання в готелі), крім випадків, передбачених у пункті 5.5. Антикорупційної програми, якщо вартість таких подарунків не перевищує суму, з якої може наступати адміністративна чи кримінальна відповідальність. Передбачене цим пунктом обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які:
  1) даруються близькими особами;
  2) одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги,      загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

  5.5.2. У разі виявлення неправомірного подарунка у службовому приміщенні, а також у разі надходження пропозиції подарунка, працівники, посадові особи, керівник підприємства зобов’язані невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, вжити таких заходів:
  1) відмовитися від пропозиції;
  2) за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;
  3) залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників;
  4) письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника (за наявності)   або Уповноваженого чи генерального директора МКП «Миколаївводоканал».

  5.5.3. Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка складається акт, який підписується особою, яка виявила неправомірну вигоду або подарунок, та її безпосереднім керівником або Уповноваженим чи керівником Підприємства. У разі якщо майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок виявляє особа, яка є керівником Підприємства або Уповноваженим, акт про виявлення такого майна підписує ця особа або особа, уповноважена на виконання обов’язків керівника Підприємства у разі його відсутності.
  5.5.4. Працівники, посадові особи, керівник, а також особи, які діють від імені МКП «Миколаївводоканал» зобов’язані утримуватися від пропозиції подарунків державним службовцям, народним депутатам України, депутатам місцевих рад, їх близьким особам, фактичним або потенційним діловим партнерам, їх працівникам або представникам, а також від будь-якої іншої поведінки, яка може бути розціненою, як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю Підприємства. Пропонувати подарунки дозволено лише у випадках, коли вони відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність і їх вартість не перевищує встановлені законом розміри. Загальну політику Підприємства щодо пропозицій подарунків від імені МКП «Миколаївводоканал» в рамках загальновизнаних уявлень про гостинність визначає керівник, із врахуванням вимог закону.
  5.5.5. Про кожен факт пропозиції подарунку або отримання подарунку в рамках загальновизнаних уявлень про гостинність, працівники, посадові особи, керівник Підприємства протягом одного робочого дня письмово повідомляють Уповноваженого за встановленою формою.

Примітка. Подарунки, одержані посадовими особами, як подарунки державним або комунальним підприємствам, установам чи організаціям, є відповідно державною або комунальною власністю і передаються органу, підприємству, установі чи організації у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Розділ 6.
Права і обов’язки Уповноваженого та підпорядкованих
йому працівників (у разі їх наявності)

6.1. Уповноважений з антикорупційної діяльності МКП «Миколаївводоканал» призначається Генеральним директором підприємства  відповідно до законодавства про працю та установчих документів Підприємства.
6.2. Уповноваженим може бути фізична особа, яка здатна за своїми діловими та моральними якостями, професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні обов’язки.
6.3. Не може бути призначена на посаду Уповноваженого особа за наявності обставин, визначених частиною третьою статті 64 Закону.
6.4. Несумісною з діяльністю Уповноваженого є робота на посадах, зазначених у пункті 1 частини першої статті 3 Закону, а також будь-яка інша діяльність, яка створює реальний чи потенційний конфлікт інтересів з діяльністю Підприємства. У разі виникнення обставин несумісності Уповноважений у дводенний строк з дня виникнення таких обставин зобов’язаний повідомити про це генерального директора МКП «Миколаївводоканал» з одночасним поданням заяви про розірвання трудового договору за власною ініціативою.
6.5. Уповноважений може бути звільнений з посади достроково у випадках, передбачених частиною п’ятою статті 64 Закону.

6.6. Про звільнення особи з посади Уповноваженого генеральний директор МКП «Миколаївводоканал» повинен письмово повідомити Національне агентство з питань запобігання корупції протягом двох робочих днів та забезпечити невідкладне подання нової кандидатури на вказану посаду.
6.7. Головним завданням Уповноваженого є підготовка, забезпечення реалізації та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання, протидії і виявлення корупції в МКП «Миколаївводоканал».
6.8. Уповноважений реалізує свої права і обов’язки безпосередньо. До виконання своїх функцій Уповноважений може залучати (за згодою керівника) інших працівників, посадових осіб Підприємства. У разі необхідності створення окремого структурного підрозділу Уповноваженого, він створюється та ліквідовується наказом керівника. Працівники структурного підрозділу призначаються на посади за згодою Уповноваженого».
6.9. Здійснення Уповноваженим своїх функцій в МКП «Миколаївводоканал» є незалежним. Втручання у діяльність Уповноваженого з боку працівників, посадових осіб, Миколаївської міської ради, керівника, ділових партнерів Підприємства, а також інших осіб забороняється. Також забороняється покладення на Уповноваженого обов’язків, що не належать або виходять за межі його повноважень, визначених Законом і Антикорупційною програмою, чи обмежують виконання ним повноважень.

6.10. Миколаївська міська рада, керівник Підприємства зобов’язані:
1) забезпечити Уповноваженому належні матеріальні та організаційні умови праці;
2) сприяти виконанню Уповноваженим функцій, передбачених Законом та Антикорупційною програмою;
3) оперативно реагувати на письмові та усні звернення, пропозиції та рекомендації Уповноваженого, надані ним в межах реалізації Антикорупційної програми;
4) за ініціативи Уповноваженого надсилати запити до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Уповноваженого завдань.

6.11. Уповноважений для виконання покладених на нього завдань зобов’язаний:
1) виконувати свої функції об’єктивно і неупереджено;
2) організовувати підготовку внутрішніх документів Підприємства з питань формування та реалізації Антикорупційної програми;
3) розробляти і подавати на затвердження керівника внутрішні нормативні акти Підприємства з питань, передбачених Антикорупційною програмою;
4) забезпечувати здійснення нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням працівниками, посадовими особами, керівником Підприємства Закону і Антикорупційної програми;
5) проводити оцінку результатів здійснення заходів, передбачених Антикорупційною програмою;
6) забезпечувати підготовку звіту про стан виконання Антикорупційної програми;
7) забезпечувати здійснення співпраці з особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;
8) забезпечувати підготовку та подання керівнику пропозицій щодо плану проведення перевірок дотримання вимог Антикорупційної програми;
9) брати участь у проведенні перевірок та внутрішніх розслідувань, які проводяться згідно з Антикорупційною програмою;
10) брати участь в проведенні періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності Підприємства;
11) забезпечувати формування і ведення:
  – реєстру працівників і посадових осіб МКП «Миколаївводоканал», притягнутих до відповідальності за порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією;
  – реєстру здійснених МКП «Миколаївводоканал» внесків на підтримку політичних партій та благодійної діяльності;
  – реєстру проведених згідно з Антикорупційною програмою перевірок;
  – реєстру проведених згідно Антикорупційної програми внутрішніх розслідувань;
  – реєстру повідомлень про конфлікт інтересів та про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією;
  – реєстру посадових осіб підприємства.

12) організовувати і проводити антикорупційну перевірку ділових партнерів МКП «Миколаївводоканал» у встановленому порядку;
13) забезпечувати конфіденційність та захист працівників, які повідомили про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією;
14) надавати Миколаївській міській раді, генеральному директору МКП «Миколаївводоканал», посадовим особам, працівникам підприємства роз’яснення та консультації, пов’язані із застосуванням Антикорупційної програми;
15) забезпечувати інформування громадськості про здійснювані Підприємством заходів із запобігання корупції;
16) брати участь у співпраці з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами, неурядовими та /або міжнародними організаціями з питань запобігання корупції;
17) організовувати проведення заходів з підвищення кваліфікації працівників, посадових осіб Підприємства з питань, пов’язаних із запобіганням корупції;
18) брати участь у процедурах добору персоналу МКП «Миколаївводоканал»;
19) забезпечувати взаємодію і координацію між структурними підрозділами Підприємства щодо підготовки, забезпечення реалізації та контролю за здійсненням заходів щодо реалізації Антикорупційної програми;
20) здійснювати інші обов’язки, передбачені Законом, Антикорупційною програмою, трудовим договором.
21) звітувати або повідомляти про результати проведених Уповноваженим перевірок.

6.12. Уповноважений для виконання покладених на нього завдань має право:
1) отримувати від працівників, посадових осіб, керівника Підприємства письмові та усні пояснення з питань, що стосуються покладених на нього функцій (в тому числі під час проведення періодичної оцінки корупційних ризиків, антикорупційних перевірок ділових партнерів, перевірок, внутрішніх розслідувань та експертизи);
2) отримувати від підрозділів Підприємства інформацію та матеріали (завірені копії фінансових, бухгалтерських та юридичних документів, внутрішньої переписки) стосовно діяльності Підприємства, в тому числі документи, які стосуються проведення (або участі) у закупівлях товарів, робіт або послуг, конкурсах тощо. У разі необхідності Уповноваженому надається доступ до оригіналів документів, копії яких йому були передані. У випадках недоцільності виготовлення значної кількості копій документів, Уповноваженому за рішенням керівника підрозділу можуть передаватися оригінали відповідних документів, які підлягають поверненню ним протягом 10 робочих днів з моменту завершення проведення ним заходу, для якого вони витребовувалися;
3) отримувати проекти фінансових, організаційно-розпорядчих документів, правочинів для проведення їх перевірки на предмет наявності корупційних ризиків;
4) отримувати доступ до складських приміщень, виробничих приміщень Підприємства, проведення в них інвентаризаційних та контрольних заходів;
5) отримувати доступ до наявних на Підприємстві електронних засобів зберігання і обробки даних, та, у разі необхідності, вимагати оформлення відповідних даних на засвідченому паперовому носії;
6) залучати до виконання своїх функцій за згодою керівника працівників, посадових осіб Підприємства;
7) ініціювати направлення запитів до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності для отримання від них інформації та матеріалів, пов’язаних з діяльністю Підприємства;
8) ініціювати питання про притягнення працівників, посадових осіб, керівника Підприємства до відповідальності, в тому числі звільнення з займаних посад за порушення Закону, Антикорупційної програми;
9) звертатися до Миколаївської міської ради, генерального директора Підприємства з питань реалізації своїх повноважень та виконання обов’язків згідно з положеннями Антикорупційною програми;
10) здійснювати інші права, передбачені Законом, Антикорупційною програмою, трудовим договором та посадовою інструкцією.

Розділ 7.
Порядок звітування Уповноваженого перед
Миколаївською міською радою

7.1. Уповноважений не рідше ніж один раз на рік в терміни, визначені Миколаївською міською радою або генеральним директором Підприємства, готує звіт про результати виконання Антикорупційної програми (далі – Звіт).

Примітка. У разі наявності Уповноважених у відокремлених філіях, підрозділах, дочірніх підприємствах Підприємства, Уповноважений забезпечує підготовку зведеного Звіту.

7.2. Звіт повинен включати інформацію щодо:
1) стану виконання заходів, визначених Антикорупційною програмою;
2) результатів впровадження заходів, визначених Антикорупційною програмою;
3) виявлених порушень вимог Закону, Антикорупційної програми та заходів, вжитих для усунення таких порушень;
4) кількості та результатів проведених перевірок та внутрішніх розслідувань;
5) фактів перешкоджання належному виконанню Уповноваженим своїх функцій, встановлення для нього необґрунтованих обмежень, випадків втручання у його діяльність з боку третіх осіб.
6) планів реалізації положень Антикорупційної програми та наявних пропозицій і рекомендацій.

7.3. У разі необхідності зміст наданого Звіту додатково обговорюється Уповноваженим з уповноваженими представниками Миколаївської міської ради.
7.4. Загальні результати виконання Антикорупційної програми, зазначені у підпунктах 1, 2 пункту 7.2. Антикорупційної програми, розміщуються у загальному відкритому доступі у паперовій та/або електронній формі, а також на веб-сайті Підприємства.

Розділ 8.
Порядок здійснення нагляду, контролю за дотриманням
Антикорупційної програми, а також оцінки результатів здійснення
передбачених нею заходів

8.1. Уповноважений здійснює нагляд і постійний контроль за дотриманням працівниками, посадовими особами, керівником Підприємства Антикорупційної програми.
8.2. Нагляд і контроль за дотриманням Антикорупційної програми здійснюється Уповноваженим у наступних формах:
1) розгляд і реагування на повідомлення про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;
2) здійснення планових та позапланових перевірок діяльності працівників Підприємства, щодо виконання та реалізації Антикорупційної програми;
3) проведення експертизи організаційно-розпорядчих, юридичних, виробничих та фінансових документів, а також їх проектів.
8.3. Якщо під час здійснення нагляду або контролю за дотриманням Антикорупційної програми Уповноважений виявить ознаки порушення Антикорупційної програми або ознаки вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед керівником питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому Розділом 15 Антикорупційної програми.
8.4. Уповноважений забезпечує організацію здійснення оцінки результатів впровадження заходів, передбачених Антикорупційною програмою.
  8.4.1. Для здійснення оцінки Уповноважений має право отримувати у письмовій формі відповідну інформацію від працівників, посадових осіб, керівника про результати реалізації відповідних заходів.
  8.4.2. Результати оцінки узагальнюються Уповноваженим у письмовому звіт і, який він складає не рідше ніж раз на шість місяців і передає генеральному директору Підприємства та надсилає у Миколаївську міську раду. Оцінка проводиться за критеріями, визначеними Уповноваженим.

Розділ 9.
Умови конфіденційності інформування Уповноваженого
працівниками про факти порушень антикорупційних вимог

9.1. Працівникам, посадовим особам Підприємства гарантується конфіденційність їх повідомлень представникам Миколаївської міської ради, генеральному директору Підприємства або Уповноваженому про виявлені ознаки порушень Антикорупційної програми, корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень, в діяльності інших працівників Підприємства та повідомлень про факти підбурення працівників комунального підприємства до вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень.
9.2. Повідомлення про виявлені ознаки порушень Антикорупційної програми, а також повідомлення про факти підбурення працівників та посадових осіб Підприємства до вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень можуть бути здійснені в усній чи письмовій формі, за допомогою каналів зв’язку, визначених у Антикорупційній програмі. Повідомлення також можуть здійснюватися працівниками та посадовими особами ділових партнерів Підприємства. Керівник забезпечує цілодобову роботу вказаних каналів зв’язку та їхній захист від зовнішнього втручання і витоку інформації.
9.3. Забороняється подавати завідомо неправдиві повідомлення.
9.4. Повідомлення працівників Підприємства про виявлення ознак, вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень, можуть бути анонімними. Анонімне повідомлення про виявлення ознак вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень підлягає розгляду лише у випадку, коли наведена у ньому інформація стосується конкретного працівника Підприємства або ділових партнерів Підприємства та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.
9.5. Перевірку інформації, викладеної в повідомленні, здійснює Уповноважений, а якщо повідомлення стосується дій самого Уповноваженого, то перевірку проводить особа визначена засновником або генеральним директором Підприємства.
9.6. Будь-які дані, що дають можливість ідентифікувати особу, яка повідомила Уповноваженого про факти підбурення до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або про виявлення ознак порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення іншими працівниками чи особами корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, належать до конфіденційної інформації та охороняються згідно з законом. Уповноважений та особи, залучені ним до перевірки викладеної у повідомленні інформації, не в праві її розголошувати. Особа, винна у розголошення конфіденційної інформації, несе відповідальність згідно з законом.

Розділ 10.
Процедури захисту працівників, які повідомили інформацію
про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення

10.1. Генеральний директор МКП  “Миколаївводоканал” та/або Уповноважений в межах своїх повноважень забезпечують умови для захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні, виявленні та протидії корупції на підприємстві.
10.2. Інформація про працівника, посадову особу, яка повідомила про ознаки порушення вимог Антикорупційної програми, виявлення ознак, корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення (далі – викривач) не може бути розголошена, крім випадків, встановлених законом.
10.3. Викривача не може бути звільнено чи примушено до звільнення, притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку керівництва іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням ним про порушення вимог антикорупційного законодавства та/або вимог Антикорупційної програми.
10.4. У разі витоку конфіденційної інформації про викривача генеральний директор Підприємства, Уповноважений за заявою такого працівника або за власною ініціативою, повинен невідкладно вжити всіх заходів для уникнення настання негативних наслідків для викривача, пов’язаних з таким розголошенням.
10.5. Заходи для захисту викривача, визначаються генеральним директором Підприємства спільно з Уповноваженим і впроваджуються за умови письмової згоди працівника.
10.6. Для захисту викривача, відомості про якого було розголошено, негайно повідомляється Голова профспілкової організації, Директор з управління персоналом, Директор з економічної безпеки, керівник юридичного відділу та інші, з метою унеможливлення безпідставного впливу на особу.

Розділ 11.
Врегулювання конфлікту інтересів в діяльності працівників Підприємства

11.1. Працівники, посадові особи Підприємства зобов’язані не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли дізналися чи повинні були дізнатися про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів, письмово повідомляти про це свого безпосереднього керівника, не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів та вжити заходів щодо врегулювання реального або потенційного конфлікту інтересів. У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у керівника Підприємства, він письмово повідомляє про це Уповноваженого та Миколаївську міську раді. У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у Уповноваженого, він письмово повідомляє про це генерального директора Підприємства.
11.2. Безпосередній керівник особи протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення про спосіб врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє працівника. Безпосередній керівник, якому стало відомо про конфлікт інтересів у підлеглого йому працівника, зобов’язаний вжити передбачених законом заходів для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (у тому числі у разі самостійного виявлення наявного конфлікту інтересів у підлеглої йому особи без здійснення нею відповідного повідомлення).
11.3. Врегулювання конфлікту інтересів здійснюється за допомогою одного з нижченаведених заходів:
1) усунення працівника, посадової особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті;
2) застосування зовнішнього контролю за виконанням працівником, посадової особи відповідного завдання, вчиненням ним певних дій чи прийняття рішень;
3) обмеження у доступі працівника, посадової особи до певної інформації;
4) перегляду обсягу функціональних обов’язків працівника, посадової особи;
5) переведення працівника, посадову особу на іншу посаду;
6) звільнення працівника, посадової особи.
Порядок застосування заходів врегулювання конфлікту інтересів та його особливості для різних категорій працівників та посадових осіб Підприємства встановлюється Уповноваженим з урахуванням положень статей 30–34 Закону.
7) при невідкладних випадках, у визначенні питання наявності (відсутності) конфлікту інтересів, може застосовуватись поліграф. Якщо генеральним директором Підприємства при фінансових можливостях, буде надана згода на проведення такого заходу.

11.4. Рішення про врегулювання конфлікту інтересів у діяльності генерального директора Підприємства приймається рішенням Миколаївської міської ради.
11.5. Працівники і посадові особи Підприємства можуть самостійно вжити заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтверджуючих це документів безпосередньому керівнику та Уповноваженому. Позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування.
11.6. Щорічно, з наданням річного звіту, працівники і посадові особи Підприємства одночасно та добровільно повідомляють Уповноваженого про відсутність конфлікту інтересів

Розділ 12.
Порядок надання працівникам роз’яснень та консультацій Уповноваженим

12.1. При наявності питань щодо тлумачення окремих положень Антикорупційної програми представники Миколаївської міської ради, генеральний директор, посадові особи, працівники Підприємства можуть звернутися до Уповноваженого за отриманням усного чи письмового роз’яснення.
12.2. Суть звернення щодо надання роз’яснення чи консультації викладається безпосередньо Уповноваженому кожного робочого дня у період з 08.00.години до 11.00. години  або шляхом направлення на його ім’я службової записки чи надіслання на його електронну адресу письмового звернення у довільній формі.
12.3. Уповноважений надає усне роз’яснення під час особистого прийому, або у письмовій формі – не пізніше ніж протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту. Уповноважений може продовжити строк розгляду звернення, але не більше ніж на 5 робочих днів, про що письмово інформує особу, яка звернулась за роз’ясненням.
12.4. Якщо під час надання роз’яснення Уповноважений виявить о знаки порушення Антикорупційної програми або ознаки вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед керівником питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому Розділом 15 Антикорупційної програми.

Розділ 13.
Порядок проведення періодичного підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання та виявлення корупції на Підприємстві

13.1. Підвищення кваліфікації працівників, посадових осіб Підприємства у сфері запобігання та виявлення корупції здійснюється з метою надання базових знань з питань антикорупційного законодавства, підвищення рівня виконання вимог Антикорупційної програми, формування антикорупційної культури, а також виховання нетерпимості до корупції.
13.2. Підвищення кваліфікації здійснюється відповідно до затвердженого керівником Підприємства тематичного плану-графіку на кожне півріччя, який готується Уповноваженим. Підвищення кваліфікації повинно передбачати як заходи для всіх працівників Підприємства, так і окремі заходи для посадових осіб та/або Миколаївської міської ради.
  13.2.1. Тематика та форма заходів (семінари, лекції, практикуми, тренінги, вебінари тощо) із підвищення кваліфікації визначається Уповноваженим з урахуванням:
  1) пропозицій генерального директора, Миколаївської міської ради, керівників структурних підрозділів;
  2) результатів оцінки впровадження заходів Антикорупційної програми;
  3) результатів періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності Підприємства;
  4) результатів внутрішніх розслідувань;
  5) звіту Уповноваженого перед Миколаївською міською радою.

13.3. Витрати часу на підвищення кваліфікації у сфері запобігання та виявлення корупції складають не менше п’яти відсотків загального обсягу робочого часу на півріччя.
13.4. Облік проведених заходів із підвищення кваліфікації у сфері запобігання та виявлення корупції, а також облік присутніх на заходах здійснюється Уповноваженим.

Розділ 14.
Застосування заходів дисциплінарної відповідальності до працівників,
які порушують положення Антикорупційної програми

14.1. У разі наявності інформації, що свідчить про ознаки порушення працівниками, посадовими особами вимог Антикорупційної програми здійснюються такі заходи:
1) призначається у встановленому Розділом 15 Антикорупційної програми порядку внутрішнє розслідування з метою підтвердження чи спростування інформації про ймовірне порушення;
2) за наявності достатніх підстав за результатами внутрішнього розслідування генеральний директор накладає дисциплінарне стягнення, про що та вжиті заходи доводиться до відома працівникам підприємства та громадськості.

14.2. Дисциплінарні стягнення накладаються керівником Підприємства на працівників, посадових осіб, відповідно до норм законодавства про працю з урахуванням положень трудового договору і визначеного на Підприємству порядку застосування дисциплінарних стягнень.

Розділ 15.
Порядок проведення внутрішніх розслідувань

15.1. У разі надходження повідомлення або виявлення ознак порушення Антикорупційної програми працівником Підприємства або ознак вчинення працівником Підприємства корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, Уповноважений повідомляє про це керівника, який вживає заходів, передбачених пунктом 15.2. Антикорупційної програми. У разі надходження повідомлення або виявлення ознак порушення вимог Антикорупційної програми керівником або ознак вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення, Уповноважений повідомляє про це Миколаївську міську раду, які вживають заходів, передбачених пунктом 15.2. Антикорупційної програми. У разі надходження повідомлення або виявлення фактів про вчинення Уповноваженим корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, порушення вимог Антикорупційної програми, керівник повідомляє про це Миколаївську міську раду, і вживає заходи, передбачені пунктом 15.2. Антикорупційної програми.

15.2. За умов, передбачених п. 15.1.Антикорупційної програми, Миколаївська Міська рада, керівник Підприємства зобов’язані вжити наступних заходів:
1) протягом 5 днів ініціювати проведення внутрішнього розслідування з метою підтвердження чи спростування інформації про ймовірне порушення Антикорупційної програми або корупційне чи пов’язане з корупцією правопорушення;
2) за результатами проведення внутрішнього розслідування застосувати дисциплінарне стягнення до винних осіб, якщо для цього є підстави;
3) за результатами внутрішнього розслідування визначити способи усунення причин і наслідків порушення, якщо таке мало місце, а також забезпечити заходи щодо запобігання таким діям у майбутньому;
4) у разі виявлення ознак адміністративного або кримінального правопорушення, інформувати у десятиденний строк про це спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.
15.3. Внутрішнє розслідування проводиться лише у випадках, коли надана або виявлена інформація стосується конкретних осіб та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.
  15.3.1. Внутрішнє розслідування призначається керівником і здійснюється комісією. Порядок проведення внутрішніх розслідувань, які здійснюються відповідно до Антикорупційної програми, затверджується керівником. До складу комісії обов’язково включається Уповноважений за винятком випадків, коли розслідування призначається за наслідками виявлення фактів чи отримання інформації про вчинення Уповноваженим корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, порушення вимог Антикорупційної програми.
  15.3.2. Термін проведення розслідування не повинен перевищувати 20 робочих днів, але в разі великого об'єму матеріалів, за вмотивованим зверненням до керівника, можливо продовжити, не більше, ніж на 10 робочих днів.
  15.3.3. Матеріали проведених внутрішніх розслідувань зберігаються в архіві Уповноваженого не менше 5 років.
  15.3.4. У разі, якщо за результатами внутрішнього розслідування на Уповноваженого накладається дисциплінарне стягнення, про це письмово повідомляється Національне агентство з питань запобігання корупції у дводенний строк з дати його накладення.

Розділ 16.
Порядок внесення змін до Антикорупційної програми

16.1. Генеральний директор Підприємства забезпечує організацію механізмів зворотного зв’язку та інші внутрішні процеси, спрямовані на підтримку та постійне вдосконалення Антикорупційної програми.
16.2. Зміст Антикорупційної програми може бути переглянутий за результатами:
1) звіту про оцінки корупційних ризиків у діяльності Підприємства;
2) здійснення нагляду і контролю за дотриманням Антикорупційної програми, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів;
3) аналізу практики виконання Уповноваженим своїх посадових обов’язків;
4) проведення Уповноваженим анкетування, обговорення та консультацій із працівниками, посадовими особами, керівником, засновниками в особі Миколаївської міської ради, а також з діловими партнерами Підприємства щодо удосконалення Антикорупційної програми.

16.3. Ініціатором внесення змін до Антикорупційної програми може бути Уповноважений, а також Миколаївська міська рада, керівник, посадові особи, працівники Підприємства.
16.4. Пропозиції щодо внесення змін до Антикорупційної програми подаються Уповноваженому, який їх вивчає та систематизує. Раз на рік Уповноважений надає керівнику узагальнений звіт пропозицій, які надійшли, та надає свої рекомендації щодо їх врахування або відхилення.
16.5. Керівник, отримавши від Уповноваженого звіт про пропозиції щодо змін до Антикорупційної програми, ініціює проведення їх відкритого обговорення трудовим колективом та засновниками (учасниками). У випадках, коли Миколаївська міська рада або Уповноважений наполягають на терміновому внесенні певних змін до Антикорупційної програми, керівник у найкоротший строк, але не пізніше 10 днів з моменту надходження таких пропозицій, ініціює проведення відповідного обговорення.

Примітка. Зміни до Антикорупційної програми не можуть встановлювати стандарти та вимоги нижчі, ніж передбачені Законом та Типовою Антикорупційною програмою.

16.6. В результаті схвалення пропозицій Миколаївською міською радою та працівниками (трудовим колективом) Підприємства, керівник своїм наказом затверджує відповідні зміни до Антикорупційної програми, які стають її невід’ємною частиною.

Уповноважений
з антикорупційної діяльності
МКП «Миколаївводоканал»      І.В. Блошко